Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Najczęstsze pytania dotyczące składania wniosków GMO i GMM.

UWAGA - UPŁYWA TERMIN

Decyzje w sprawie zgody na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o GMM i GMO zachowują moc do dnia upływu terminu, na który zostały wydane. Użytkownicy, którzy uzyskali zgodę na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie przepisów zmienianej ustawy, w terminie ROKU od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 27 marca 2016 roku), muszą wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych lub zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

► Rząd RP wystąpił do Komisji Europejskiej z 9 wnioskami w sprawie wyłączenia całego terytorium Polski spod uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO).

Powołano Komisję ds. GMM i GMO.

Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych - test jednolity.

► UWAGA - w związku z wejściem nowelizacji ustawy o GMO wnioski o wydanie zgody na zamknięte uzycie GMO i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, złożone na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 czrwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych nie będą rozpatrywane wg starych przepisów.

► W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. GMO (tel. 225792723).

► Opinie społeczne w sprawach GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem gmo@mos.gov.pl w terminie 21 dni od wpłynięcia wniosku.

 

► Pracownicy Zespołu ds. GMO odpowiadają na telefoniczne pytania wnioskodawców w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 9-13.00.

Aktualności