Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

 

► Najczęstsze pytania dotyczące składania wniosków GMO i GMM.
► W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. GMO (tel. 223692723).
► Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraw istnieje przez wgląd do rejestrów GMM i GMO Ministra Klimatu i Środowiska lub osobiście w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 372 (po uprzednim kontakcie telefonicznym).
► Opinie społeczne dotyczącyc spraw w zakresie GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa  Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 372 lub e-mailem pod adresem
gmo@mos.gov.pl w terminie 30 dni od opublikowania w rejestrach MKiŚ wniosku o wydanie zgódy lub zezwolenia na działania związane z GMM i GMO.
 
 
 

 

Aktualności