Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

 Najczęstsze pytania

> Pod jaki adres mogę wysłać wnioski na zgody i zezwolenia na prace z GMO i GMM?

 Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

> Czy oferowanie sprzedaży i sprzedaż rybek akwariowych GM np. Danio jest w Polsce dopuszczalna?

Rybki GM akwariowe, np. Danio, nie są dopuszczone do obrotu na terenie EU, dlatego nie jest możliwa ani ich sprzedaż, ani posiadanie. Nie można ich tym samym sprowadzić np. z Chin i wpuścić do swojego akwarium.

> Czy w wyrażeniu "Zakład inżynierii genetycznej" słowo "zakład" jest równoznaczne z zakładem np. na uniwersytecie jako jednostką administracyjną, powoływaną na podstawie np. statusu uczelni?

Nie, zakład oznacza pomieszczenia, budynki, laboratoria lub ich zespoły przeznaczone do pracy z GMM lub GMO i nie ma nic współnego z administracją. W obrębie jednego zakładu inżynierii genetycznej mogą znaleźć się więcej niż jeden zakład np. uniwersytecki.

> Czy poza wnioskiem o utworzenie zakładu inżynierii genetycznej konieczne jest złożenie wniosku zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych czy organizmów genetycznie modyfikowanych?

Tak, konieczne jest uzyskanie zgody na zamknięte użycie GMO lub GMM II, III i IV kategorii, lub zgłoszenie prac z GMM zaliczanych do I kat. zagrożenia?

> Czy uzyskanie statusu zakładu inżynierii genetycznej jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na wykonywanie prac z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Nie, konieczne jest uzyskanie zgody na zamknięte użycie GMO lub GMM II, III i IV kategorii, lub zgłoszenie prac z GMM zaliczanych do I kat. zagrożenia?

> Czy można złożyć wnioski na pozwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej z użyciem GMM i GMO na jednym formularzu?

Nie.

> Czy można złożyć wnioski na pozwolenie na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej na I i II kategorię na jednym formularzu?

Nie.

> Czy w ZIG II kategorii zagrożenia można prowadzić prace z organizmami zalicznymi do I kategorii?

Tak.

> Czy zwierzęce i roślinne linie komórkowe to GMO czy GMM?

Zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy o GMM i GMO mikroorganizm (GMM) to każda jednostka mikrobiologiczna, komórkowa lub niekomórkowa, w tym wirusy i wiroidy, zdolna do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, łącznie z hodowlami komórek zwierzęcych i roślinnych

> Czy pomieszczenie może należeć zarówno do ZIG GMM jak i do ZIG GMO?

Tak.

 > Kto to jest wnioskodawca? (punkt 1.1 wniosków)

Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, np. Uniwersytet Warszawski, a nie Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

> Kto podpisuje wniosek?

Tylko osoba reprezentująca instytucję na zewnątrz na mocy zapisów w np. KRS lub w statucie uczelni - Rektor, Dyrektor Instytutu. W przypadku wydania pełnomocnictwa wniosek podpisuje wyłącznie osoba wskazana w pełnomocnictwie (pełnomocnik).

> Czego dotyczy pełnomocnictwo?

Do wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMM lub GMO można dołączyć pełnomocnictwo wydane przez osobę ponoszącą w instytucji odpowiedzialność cywilną i karną (wraz z kopią opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa i odpisem z KRS). Pełnomocnik nabywa praw osoby wydającej pełnomocnictwo, czyli np. podpisuje wniosek. W pełnomocnictwie musi być wskazane dokładnie, czego dotyczy pełnomocnictwo (np. uzyskania zgody na utworzenie zakładu inżynierii genetycznej).

Przykładowa treść pełnomocnictwa: Upoważniam pana prof. Iksińskiego do złożenia wniosku / uzyskania zgody na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej / na zamknięte użycie GMM / GMO.

> Czy ocena zagrożenia ma być sporządzana do każdego wniosku i zgłoszenia na zamknięte użycie?

Tak, dla każdego organizmu osobno.

 > Czy wnioski o wydanie zgody na zakład inżynierii genetycznej i zamknięte użycie GMM lub GMO można złożyć równocześnie?

Nie, wniosek lub zgłoszenie na zamknięte użycie GMO lub GMM można złożyć dopiero po uzyskaniu statusu zakładu inżynierii genetycznej.
 

Aktualności