Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Inne strony związane z GMO

The Biotechnology and GMOs Information Website
The European Commission Biotechnology website
Biotechnology and GMOs Unit website
Community Reference Laboratory for GM Food and Feed
Directorate-General Environment’s Biotechnology portal
The EFSA website

European Food Safety Authority
Food and Feed Safety
DG Sanco Register to food and feed

European Community Biodiversity Clearing-House Mechanism
Belgian Biosafety Server
The GMO Methods Database
Internet-based information system, ‘GMO-Compass’

ECOLEX
EUR-Lex

Wsparcie Krajowych Ram Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Bezpieczeństwo Biologiczne

Organizacje międzynarodowe
 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

BioTrack Online skupia się na zagadnieniach dotyczących prawidłowego nadzoru nad produktami uzyskanymi metodami biotechnologii wykorzystywanymi przez kraje, przemysł i innych użytkowników. Baza danych zawiera informacje o doświadczeniach polowych z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, prowadzonych w krajach OECD. Zawiera również informacje z innych krajów dostarczone przez UNIDO BINAS.
OECD's Database for products derived using modern biotechnology. Baza danych dotycząca produktów uzyskanych przez użyciu nowoczesnych metod biotechnologicznych. Baza ta ma na celu wymianę informacji między krajami członkowskimi OECD, na temat produktów wprowadzanych na rynek lub będących w trakcie uzyskiwania takiej zgody.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Biosafety Information System and Advisory Service (BINAS). BINAS kontroluje światowy rozwój instrumentów regulujących wykorzystanie biotechnologii. Dostarcza on informacji na temat państw nie będących członkami OECD. BINAS zawiera dokumenty dotyczące technicznych aspektów bezpieczeństwa biologicznego ( przeglądy, monografie, instrukcje).

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)

ICGEB. Strony internetowe poświęcone bezpieczeństwu biologicznemu i ocenie zagrożenia przy wprowadzaniu do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Serwis oferuje informacje dotyczące spraw bezpieczeństwa biologicznego na świecie. Dostępne są naukowe bazy bibliograficzne na temat bezpieczeństwa biologicznego i oceny zagrożenia w biotechnologii.

United Nations Environment Programme

International Register on Biosafety. Strony internetowe zawierają informacje z wielu źródeł na temat bezpieczeństwa biologicznego. Serwis specjalizuje się w informacjach na temat ram prawnych w zakresie bezpiecznego rozwoju, transferu i zastosowania biotechnologii. Na stronach znajdują się odwołania do innych serwisów dotyczących bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii i różnorodności biologicznej.

Microbial Strain Data Network MSDN. Organizacją dostarczającą wyspecjalizowanych informacji dla biologów na całym świecie. Sieć zapewnia dostęp do baz danych z dziedziny mikrobiologii, biotechnologii i różnorodności biologicznej. Wiele baz danych to katalogi kolekcji mikroorganizmów między innymi z Rosji, Słowenii, Czech, Indii, Bułgarii, Argentyny i Wielkiej Brytanii. MSDN jest dotowany przez United Nations Environment Programme (UNEP) i inne organizacje.

Biosafety in Central and Eastern Europe. Ta strona internetowa dostarcza informacji na temat krajowych ram bezpieczeństwa biologicznego oraz o regionalnych inicjatywach w krajach Środkowej i Wschodniej Europy.

Bazy danych i serwisy informacyjne różnych krajów:
Australia
Kanada
Nowa Zelandia
USA
Węgry

Organizacje pozarządowe

UK Agricultural Biodiversity Coalition. UK ABC: Wspólny serwis organizacji społecznych z Wielkiej Brytanii zajmujących się zrównoważonym wykorzystaniem, zachowaniem, sprawiedliwym podziałem zysków, rynkiem, patentami, własnością intelektualną, bio-piractwem, biotechnologią, inżynierią genetyczną, bezpieczeństwem biologicznym i innymi problemami związanymi ze sprawiedliwym wykorzystaniem różnorodności rolniczej w celu uzyskania bezpieczeństwa żywnościowego i zabezpieczenia środków utrzymania społeczności lokalnych.

Friends of the Earth Europe Biotechnology Programme. Friends of the Earth Europe Biotechnology Programme - dostarcza ścisłych i aktualnych informacji na temat rozwoju oraz przedsięwzięć dotyczących wpływu inżynierii genetycznej na środowisko, rolnictwo, żywność, konsumentów i wartości etyczne.

Greenpeace – jedna z największych organizacji ekologicznych na świecie.

Aktualności