Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Komisja opiniodawczo-doradcza Ministra Środowiska w zakresie GMM i GMO

Komisja ds. GMM i GMO utworzona została na podstawie art.12 ustawy o GMO jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Środowiska w zakresie GMO. Komisja liczy 20członków, powoływanych przez Ministra na okres 4 lat. W skład Komisji wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c) Ministra Obrony Narodowej,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw transportu,
f) ministra właściwego do spraw nauki,
g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
h) ministra właściwego do spraw środowiska,
i) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
j) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2) siedmiu przedstawicieli nauki o uznanym autorytecie i kompetencjach w dziedzinach ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa biologicznego, biotechnologii, hodowli roślin oraz etyki, powoływanych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw rolnictwa;
3) przedstawiciel przedsiębiorców związanych z biotechnologią, powoływany po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i organizacji pracodawców;
4) dwaj przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zgłoszeni przez te organizacje;
5) przedstawiciel organizacji konsumenckich.

Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji, powołuje i odwołuje minister spośród członków Komisji.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister (podstawa prawna -Art. 12 ust. 8 ustawy o GMO).

Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zgód lub zezwoleń, o których mowa w art. 10 pkt 1 i 2;
2) wydawanie opinii w sprawach przedstawianych przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie jego uprawnień wynikających z ustawy;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących GMM lub GMO oraz bezpieczeństwa biologicznego.
 

Szczegółowy sposób funkcjonowania Komisji, jej strukturę organizacyjną oraz tryb jej pracy określa wewnętrzny regulamin nadawany przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze zarządzenia.

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wewnętrznego regulaminu Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Członkowie Komisji

Uchwały Komisji

Aktualności