Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o GMO

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Ustawa o GMO (art. 68 i 69) rozszerza zakres zadań Inspekcji o kontrolę przepisów ustawy o GMO, w zakresie objętym swoją właściwością. Minister właściwy ds. środowiska może wystąpić do Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Inspekcja zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Ministra o stwierdzonych zagrożeniach związanych z GMO i podjętych w związku z tym działaniach, a także o przypadkach nieprzestrzegania przepisów ustawy. W ramach kontroli produkcji i obrotu genetycznie zmodyfikowanych: materiału siewnego i środków ochrony roślin do czynności kontrolnych należy sprawdzenie: dokumentów - zezwolenia na użytkowanie GMO, przestrzegania zaleceń dotyczących produktu GMO zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu GMO, a w szczególności instrukcji lub zaleceń dotyczących przechowywania, oznakowania produktów GMO.

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna - W ramach kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną produkcji i obrotu genetycznie zmodyfikowanymi środkami żywienia zwierząt do czynności kontrolnych należy sprawdzenie: dokumentów - zezwolenia na użytkowanie GMO, przestrzegania zaleceń dotyczących produktu GMO zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu GMO a w szczególności instrukcji lub zaleceń dotyczących przechowywania, opakowania i innych wymagań.
W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska w zezwoleniu nakłada się na użytkownika GMO obowiązek stosowania dodatkowego opakowania zabezpieczającego przed rozprzestrzenieniem się GMO do środowiska podczas przewozu, magazynowania lub na późniejszych etapach wprowadzania do obrotu lub określa się inne dodatkowe wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu produktów GMO.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 99. 66.752 z późnb.zm.) art. 39. a pkt. 8 Główny Lekarz Weterynarii wydaje instrukcje określające sposób postępowania organów i inspektorów Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z wejściem w życie ustawy o GMO Główny lekarz weterynarii winien określić tryb postępowania i metody kontroli genetycznie modyfikowanych środków żywienia zwierząt.
Inspekcja Weterynaryjna może utworzyć własne laboratoria lub korzystać z usług laboratoriów uprawnionych przez ministra właściwego ds. środowiska do wykonywania badań i wydawania opinii w zakresie GMO.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współdziałają ze sobą w zakresie nadzoru, w szczególności poprzez uzgadnianie planów pracy, w tym kontroli oraz wzajemne przekazywanie informacji i dokumentów.

Inspekcja Handlowa - Minister właściwy ds. środowiska może wystąpić do Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy o GMO. W ramach kontroli produktów GMO do czynności kontrolnych należy sprawdzenie: dokumentów - zezwolenia na użytkowanie GMO, przestrzegania zaleceń dotyczących produktu GMO zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu GMO a w szczególności: instrukcji lub zaleceń dotyczących przechowywania, oznakowania produktów GMO.
Inspekcja Handlowa jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Ministra o stwierdzonych zagrożeniach związanych z produktami GMO i podjętych w związku z tym działaniach, a także o przypadkach nieprzestrzegania przepisów ustawy.

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Minister właściwy ds. środowiska może wystąpić do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Ministra o stwierdzonych zagrożeniach związanych z GMO i podjętych w związku z tym działaniach, a także o przypadkach nieprzestrzegania przepisów ustawy. W ramach kontroli produkcji i obrotu genetycznie zmodyfikowanymi środkami żywienia zwierząt i artykułami rolno-spożywczymi przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do czynności kontrolnych należy sprawdzenie: okumentów - zezwolenia na użytkowanie GMO, Przestrzegania zaleceń dotyczących produktu GMO zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu GMO a w szczególności: instrukcji lub zaleceń dotyczących przechowywania, oznakowania produktów GMO:
Zgodnie z art. 34 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych minister właściwy ds. rynków rolnych w drodze rozporządzenia: określi szczegółowe warunki pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, może określić metody analiz artykułów rolno-spożywczych, mając na względzie ich rodzaj i przeznaczenie. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może utworzyć własne laboratoria lub korzystać z usług laboratoriów uprawnionych przez ministra właściwego ds. środowiska do wykonywania badań i wydawania opinii w zakresie GMO. W razie stwierdzenia, że działalność podmiotu wytwarzającego środki żywienia zwierząt lub prowadzącego obrót tymi środkami jest niezgodna z przepisami powiatowy lekarz weterynarii lub wojewódzki inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zależności od zakresu sprawowanego nadzoru może w drodze decyzji: nakazać usuniecie uchybień we wyznaczonym terminie, wstrzymać prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień.
Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współdziałają ze sobą w zakresie nadzoru, w szczególności poprzez uzgadnianie planów pracy, w tym kontroli oraz wzajemne przekazywanie informacji i dokumentów.

Organy Administracji Celnej - Zgodnie z art. 11 pkt.4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych organy administracji celnej sprawują kontrolę przestrzegania przepisów ustawy w zakresie legalnego obrotu GMO. Zgodnie z art. 52. Ustawy o GMO Minister ds. Środowiska niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o udzieleniu zezwolenia na wywóz lub tranzyt produktów GMO oraz o udzieleniu importerowi zezwolenia na wprowadzenie produktów GMO do obrotu, jak również o cofnięciu takich zezwoleń. Informacja ta powinna być przekazana urzędom celnym właściwym dla przywozu lub wywozu produktów GMO. Minister właściwy ds. środowiska może wystąpić do organów celnych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów ustawy o GMO.
W ramach kontroli produktów GMO do czynności kontrolnych należy sprawdzenie: dokumentów - zezwolenia na użytkowanie GMO, przestrzegania zaleceń dotyczących produktu GMO zawartych w zezwoleniu na wprowadzenie do obrotu produktu GMO, a w szczególności: instrukcji lub zaleceń dotyczących przechowywania, oznakowania produktów GMO.
Organy administracji celnej zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Ministra Środowiska o stwierdzonych zagrożeniach związanych z produktami GMO i podjętych w związku z tym działaniach, a także o przypadkach nieprzestrzegania przepisów ustawy.

Aktualności