Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Laboratoria powołane do współpracy z laboratorium wspólnotowym w celu wykonania przepisów rozporządzenia (1981/2006) 18/39 (art. 32):

W celu przeprowadzania badań produktów GMO i wydawania opinii w odniesieniu do GMO mogą być utworzone laboratoria:
Do zadań laboratoriów referencyjnych należy m. in.:
- wykonywanie analiz i badań oraz wydawanie opinii w zakresie GMO,
- przygotowywanie metodyk służących wykrywaniu GMO, ze szczególnym uwzględnieniem:
- opracowania listy fragmentów DNA najczęściej wykorzystywanych do genetycznych modyfikacji roślin, zwierząt i mikroorganizmów,
- opracowania starterów (primerów) do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) specyficznie rozpoznających sekwencje DNA najczęściej wykorzystywane do genetycznych modyfikacji roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów,
- opracowania warunków reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), pozwalającej na specyficzne i niezawodne powielanie fragmentów DNA pochodzących z transgenów,
- opracowania niestandardowych metod wykrywania transgenów w produktach GMO,
- przeprowadzania analiz potwierdzających obecność elementów materiału genetycznego w środowisku, z zastosowaniem technik sprzężonych LMCS-spektrometrii masowej i chromatografii cieczowej oraz ELISA,
- opracowania szczegółowej instrukcji w celu przeprowadzenia analiz wymienionych,
- standaryzacji warunków przeprowadzania analiz,
- posiadanie wzorców fragmentów DNA dla techniki PCR, które pozwolą na identyfikację rodzajów wprowadzonej modyfikacji genetycznej,
- organizowanie badań porównawczych w odniesieniu do poszczególnych metod analiz,
- ujednolicanie poszczególnych metod analiz,
- ujednolicanie metod i procedur badawczych,
- wdrażanie nowych metod badań,
- przekazywanie ministrowi informacji dotyczących metod analiz i badań porównawczych stosowanych przez laboratoria referencyjne państw członkowskich Unii Europejskiej,
- szkolenie pracowników laboratoriów organów w zakresie nowych metod analiz i badań,
- współpraca z laboratoriami referencyjnymi innych państw.

Lista jednostek:
- Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
- Instytut Zootechniki w Lublinie,
- Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
- Regionalne Laboratorium Badania Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej.


 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1981/2006

Aktualności