Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Opłaty skarbowe

Zgodnie załacznikiem do ustawy o opłacie skarbowej, w części III, ust. 36  za wydanie zgód i zezwoleń, o których mowa w ustawie pobiera się opłatę skarbową.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 3466,00 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych)

Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód na zamknięte użycie GMM i GMO oraz na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu dla jednostek naukowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)..

Opłaty skarbowe od zgód i zezwoleń wydanych przez Ministra Środowiska wnosi się:

Wydział Opłaty Skarbowej w Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, Warszawa

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Aktualności