Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Pasze genetycznie zmodyfikowana - oznacza paszę zawierającą, składającą się lub wyprodukowaną z GMO.

Organem kompetentnym w sprawach pasz genetycznie zmodyfikowanych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwaga ważna informacja o paszach 

Podmioty, którym wygasło zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wydane przez Ministra Środowiska w odniesieniu do pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, wprowadzonych do obrotu odpowiednimi decyzjami Komisji Europejskiej wydanymi na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, mogą prowadzić dotychczasową działalność będącą przedmiotem zezwolenia, bez występowania do ministra właściwego do spraw środowiska o wydanie kolejnego zezwolenia w tym zakresie.

Od 1 maja 2004r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego stosuje się przepisy:

a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1829/2003/WE”,

b) rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 1830/2003/WE”.

Obowiązują ponadto przepisy ustawy z dnia 22 lipca o paszach (Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o paszach minister właściwy do spraw rolnictwa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w sprawach dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych ma kompetencje oraz wykonuje zadania i obowiązki właściwego organu krajowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego organu krajowego, właściwego organu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1829/2003 i rozporządzeniu nr 1830/2003.

 

Aktualności