Logo Ministerstwa ŚrodowiskaMinisterstwo Środowiska - Rejestry GMO

 

Lista kart wniosków Rejestru Upraw GMO

 

NR WNIOSKU

STATUS WNIOSKU

>DATA UPUBLICZNIENIA

NAZWA ROŚLINY GMO ZE WSKAZANIEM JEJ ODMIANY I MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

CELU I SPOSOBU PROWADZENIA UPRAWY GMO

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

 

PLANOWANA POWIERZCHNIĘ UPRAWY GMO

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ

TERMIN, NA JAKI MA BYĆ DOKONANY WPIS UPRAWY GMO DO REJESTRU UPRAW GMO

PISEMNE OŚWIADCZENIA

MAPA LUB SZKIC Z OZNACZENIEM PLANOWANEJ LOKALIZACJI UPRAWY GMO

DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA, ŻE UPRAWA GMO, KTÓRA MA BYĆ PROWADZONA, NIE BĘDZIE MIEĆ NEGATYWNEGO
WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

DOKUMENTACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE O CELU UPRAWY GMO ORAZ O WARUNKACH I SPOSOBIE PROWADZENIA DANEJ
UPRAWY GMO

INFORMACJA O RODZAJU I CHARAKTERZE UPRAW PROWADZONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ODLEGŁOŚCI DO
30 KM OD GRUNTU ROLNEGO

W 2018 r. nie zgłoszono wniosków    

 

 

                   
     

 

 

                   
     

 

 

                   
     

 

 

                   
     

 

 

                   
► Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraw istnieje przez wgląd do rejestrów GMM i GMO Ministra Środowiska lub osobiście w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w pokoju 382.
► Opinie społeczne dotyczącyc spraw w zakresie GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem pod adresem gmo@mos.gov.pl w terminie 30 dni od opublikowania w rejestrach MŚ wniosku o wydanie zgódy lub zezwolenia na działania związane z GMM i GMO.