Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Rejestry GMO Ministra Środowiska

Rejestr upraw Ministra Środowiska

► Mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępu do informacji, pracownicy Zespołu ds. GMO w Departamencie Ochrony Przyrody MŚ w każdej chwili służą informacjami na temat nowych postępowań dotyczących wydawania zgód i zezwoleń na działania z GMM i GMO.

► Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraw istnieje przez wgląd do rejestrów GMM i GMO Ministra Środowiska lub osobiście w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w pokoju 382.

► Opinie społeczne dotyczącyc spraw w zakresie GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem pod adresem gmo@mos.gov.pl w terminie 30 dni od opublikowania w rejestrach MŚ wniosku o wydanie zgódy lub zezwolenia na działania związane z GMM i GMO.

► Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl
3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku (Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 34 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 810). .
4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do 50 lat od złożenia wniosku.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 

 

Aktualności