Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Najczęstsze pytania

W razie wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem ds. GMO (tel. 223692723).

WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM)

WZÓR zgłoszenia prowadzenia zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do I kategorii

 WZÓR zgłoszenia prowadzenia zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii  (UWAGA - TYLKO PONOWIENIE)

 WZÓR wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii

WZÓR wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do III lub IV kategorii

 Zamknięte użycie GMO:

WZÓR wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)

WZÓR wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)

Klasyfikacja mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych i zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Szczegółowe rodzaje środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej

Pełnomocnictwo
Do wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby odpowiedzialnej za realizację użycia GMO (wskazaną w punkcie 1.3 formularza wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO i w punkcie 1.2 formularza wniosku o wydanie zgody na zamierzone uwolnienie), wydanego przez osobę ponoszącą w instytucji odpowiedzialność cywilną i karną, wraz z kopią opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa i odpisem z KRS.

Opłaty skarbowe
Zgodnie załacznikiem do ustawy o opłacie skarbowej, w części III, ust. 36  za wydanie zgód i zezwoleń, o których mowa w ustawie pobiera się opłatę skarbową.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi 3466,00 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych)

Z opłaty skarbowej zwalniane jest wydanie zgód na zamknięte użycie GMM i GMO oraz na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu dla jednostek naukowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)..

Opłaty skarbowe od zgód i zezwoleń wydanych przez Ministra Środowiska wnosi się:

Wydział Opłaty Skarbowej w Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, Warszawa

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 ► Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraw istnieje przez wgląd do rejestrów GMM i GMO Ministra Środowiska lub osobiście w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w pokoju 382.

►Opinie społeczne dotyczącyc spraw w zakresie GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem pod adresem gmo@mos.gov.pl w terminie 30 dni od opublikowania w rejestrach MŚ wniosku o wydanie zgódy lub zezwolenia na działania związane z GMM i GMO.

Aktualności