Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Zamknięte użycie GMM i GMO

Organem odpowiedzialnym za zamknięte użycie GMO jest Minister Środowiska.

zamknięte użycie GMM - rozumie się przez to poddawanie mikroorganizmów modyfikacji genetycznej lub prowadzenie hodowli komórkowej GMM, ich magazynowanie, transport w obrębie zakładu inżynierii genetycznej, niszczenie, usuwanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, podczas których są stosowane zabezpieczenia w celu skutecznego ograniczenia kontaktu GMM z ludźmi lub środowiskiem oraz zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony.

W zależności od stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska wyróżnia się cztery kategorie zamkniętego użycia GMM:
1) kategoria I - działania niepowodujące zagrożeń lub powodujące znikome zagrożenia;
2) kategoria II - działania powodujące niewielkie zagrożenia;
3) kategoria III - działania powodujące umiarkowane zagrożenia;
4) kategoria IV - działania powodujące duże zagrożenia.

Prowadzenie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do:
 1) I kategorii - wymaga zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 2) II, III i IV kategorii - wymaga uzyskania zgody (decyzja) ministra właściwego do spraw środowiska.

Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMM, oraz zgodę na zamknięte użycie GMM wydaje się na czas nieokreślony,.

W zależności od stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub dla środowiska wyróżnia się dwie kategorie zamkniętego użycia GMO:
1) kategoria I - działania niepowodujące zagrożeń;
2) kategoria II - działania powodujące niewielkie zagrożenia.

Prowadzenie zamkniętego użycia GMO wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska. 

Zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz zgodę na zamknięte użycie GMO wydaje się na czas nieokreślony.

► Możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją spraw istnieje przez wgląd do rejestrów GMM i GMO Ministra Środowiska lub osobiście w Departamencie Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w pokoju 382.

►Opinie społeczne dotyczącyc spraw w zakresie GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem pod adresem gmo@mos.gov.pl w terminie 30 dni od opublikowania w rejestrach MŚ wniosku o wydanie zgódy lub zezwolenia na działania związane z GMM i GMO.


 

Aktualności